Communications Manager / Rheolwr Cyfathrebu

Recruiter
Location
South East Wales
Salary
£32,226 - £35,076
Posted
22 Aug 2013
Closes
13 Sep 2013
Sector
Government
Hours
Full Time
Contract Type
Contract

(Three year fixed term)

Are you an inspirational communicator looking to join a progressive force? Do you share our passion for neighbourhood policing and partnership? Are you committed to providing quality, value for money services to the customer and improving public confidence in the work of the police?

Gwent Police has an unequivocal commitment to delivering the best possible policing services for the communities of Newport, Torfaen, Monmouthshire, Blaenau Gwent and Caerphilly.

The landscape of policing has changed with the recent appointment of Police & Crime Commissioners (PCC) and offers new opportunities for communicating and engaging with the public. We are now seeking to appoint a high-calibre Communications Manager to develop a Communications and Public Relations strategy for the PCC in Gwent. The successful candidate will possess a full range of communications skills in the areas of press, public affairs, public relations, marketing as well as digital communications.

This is an exceptional opportunity for a talented, enthusiastic and innovative individual to join a team committed to improving public confidence in policing services. You will have a positive approach to innovation and change as well as a first class track record in communications.

To find out more about the role please telephone Stuart John on 01633 838 111.

Please contact: centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk for an application pack, or download from www.gwent.police.uk

The closing date for applications is Friday 13th September 2013 at 4pm.

Interviews are scheduled for Thursday 19th September 2013.

Gwent Police is an Equal Opportunities Employer.

 

----------------------------------------------------------------------------

(Cyfnod penodol o dair blynedd)

A ydych chi’n gyfathrebwr ysbrydoledig ac am ymuno â heddlu blaengar? A ydych yn rhannu

ein brwdfrydedd dros heddlu cymdogaethol a phartneriaeth â’r gymdogaeth? A ydych yn

ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n cynnig gwerth am arian i’r cwsmer a

gwella hyder y cyhoedd yng ngwaith yr heddlu?

Mae gan Heddlu Gwent ymroddiad clir i gyflawni’r gwasanaethau heddlua gorau posibl i gymunedau Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent a Chaerffili.

Mae sefyllfa waith yr heddlu wedi newid gyda phenodiad diweddar y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd (PCC) ac mae’n cynnig cyfleoedd newydd i gyfathrebu â’r cyhoedd ac ymgysylltu â hwy. Rydym nawr yn dymuno penodi Rheolwr Cyfathrebu o safon uchel i ddatblygu strategaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus i’r PCC yng Ngwent. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus

yn meddu ar amrediad llawn o sgiliau cyfathrebu ym meysydd y wasg, materion cyhoeddus, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn ogystal â chyfathrebu digidol.

Mae Heddlu Gwent yn Cyflogwr Cyfleoedd Cyfartal.

Dyma gyfle eithriadol i unigolyn talentog, brwdfrydig a blaengar i ymuno â thîm sy’n ymroddedig i wella hyder y cyhoedd mewn gwasanaethau heddlua. Bydd gennych ymagwedd bositif tuag at arloesedd a newid yn ogystal â hanes profedig o’r radd flaenaf mewn cyfathrebu.

I gael gwybod rhagor am y rôl ffoniwch Stuart John ar 01633 838111.

Cysylltwch â: centralrecruitment@gwent.pnn.police.uk am becyn cais, neu gallwch ei lawrlwytho o www.gwent.police.uk

Dydd Gwener 13eg Medi 2013 am 4pm yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Mae’r cyfweliadau wedi’u trefnu ar gyfer dydd Iau 19eg Medi 2013.

Mae Heddlu Gwent yn Cyflogwr Cyfleoedd Cyfartal.